Văn Bản Quy Phạm Văn Bản Quy Phạm

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
47/2016/TT-BTTTT Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2017
Số: 49/2017/NĐ-CP Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Chính phủ 24/04/2017
03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Bộ Thông tin và Truyền thông 24/04/2017 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" Bộ Thông tin và Truyền thông 04/04/2017 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
01/2017/TT-BTTTT Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Bộ Thông tin và Truyền thông 16/02/2017 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2378/QĐ-BTTTT Quyết định số 2378QĐ-BTTTT công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 30/12/2016
34/CT-TTg Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Chính phủ 26/12/2016
166/2016/NĐ-CP Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ 24/12/2016
2504/QĐ-TTg Quyết định số 2504/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông 23/12/2016
108/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Chính phủ 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin Chính phủ 06/04/2016 Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội
10/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" Bộ Thông tin và Truyền thông 01/04/2016 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
86/2015/QH13 Luật An toàn thông tin mạng Chính phủ 19/11/2015 Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
11/2015/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp Cục Tin học hóa 05/05/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
6/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Cục Tin học hóa 23/03/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
80/2014/QĐ-TTg Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cục Tin học hóa 30/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
25/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương Bộ Thông tin và Truyền thông 30/12/2014 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
3788/BTTTT-THH Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2014 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
20/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước Cục Tin học hóa 05/12/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
2803/BTTTT-THH Văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 01/10/2014 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
22/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cục Tin học hóa 23/12/2013 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
1951/BTTTT-ƯDCNTT Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN Bộ Thông tin và Truyền thông 04/07/2013 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
1276/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Thông tin và Truyền thông 06/05/2013 Thừa lệnh Bộ trưởng, Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
06/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 07/03/2013 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
512/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 20/02/2013 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015. Cục Tin học hóa 26/12/2012 TTr Trần Đức Lai, Cao Viết Sinh, Nguyễn Thị Minh
3601/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông 25/12/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
2352/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT. Bộ Thông tin và Truyền thông 05/09/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
2013/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN Bộ Thông tin và Truyền thông 02/08/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
1729/BTTTT-ƯDCNTT Về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông 05/07/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
896/QĐ-BTTTT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 28/05/2012 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
15/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thủ tướng chính phủ 22/05/2012 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
310/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 10/02/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
282/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể Bộ Thông tin và Truyền thông 07/02/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
270 /BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh Bộ Thông tin và Truyền thông 06/02/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
269/BTTTT-ƯDCNTT Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 06/02/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
125/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 13/01/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
27/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông 04/10/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
1601/QĐ-BTTTT Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 03/10/2011 Thứ trưởng Trần Đức Lai
24/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 20/09/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
23/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định v/v quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 11/08/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
19/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 01/07/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
43/2011/NĐ-CP Nghị định quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Thủ tướng chính phủ 13/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
897/CT-TTg Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Chính phủ 10/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
521/QĐ-BTTTT Về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” Bộ Thông tin và Truyền thông 15/04/2011 Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp
08/2011/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ Thông tin và Truyền thông 31/03/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
32/2011/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Bộ Tài chính 14/03/2011 Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
06/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 28/02/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
03/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 04/01/2011 Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
02/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 04/01/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
02/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 04/01/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
01/2011/TT-BTTTT Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 04/01/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
28/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 13/12/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
25/2010/TT-BTTTT Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 15/11/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
23/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 15/10/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
21/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án Bộ Thông tin và Truyền thông 08/09/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
14/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 197/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Bộ Thông tin và Truyền thông 29/06/2010 Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn
12/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 18/05/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
06/2010/TT-BTTTT Thông tư Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 11/02/2010 Thứ trưởng Lê Nam Thắng
63/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020 Thủ tướng chính phủ 13/01/2010 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
2188/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Thông tin và Truyền thông và hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng chính phủ 24/12/2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
222/2009/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử Bộ Tài chính 25/11/2009 Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
28/2009/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 14/09/2009 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
26/2009/TT-BTTTT Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 31/07/2009 Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
25/2009/TT-BTTTT Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 24/07/2009 TT. Trần Đức La
24/2009/TT-BTTTT Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các hoạt động thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 23/07/2009 TT. Trần Đức Lai
48/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 Thủ tướng chính phủ 31/03/2009 Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân
43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 26/05/2008 Trần Đức Lai và Phạm Sỹ Danh
343/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin Thủ tướng chính phủ 02/04/2008 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
506/QĐ-BTTTT Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Điều hành Triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 31/03/2008 BT Lê Doãn Hợp
08/2007/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 24/12/2007 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng
20/2007/QĐ-BBCVT Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số Bộ Bưu chính - Viễn thông 19/06/2007 Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá
35/2007/NĐ-CP Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng Thủ tướng chính phủ 08/03/2007 TTCP Nguyễn Tấn Dũng
67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. Quốc hội 12/07/2006 Nguyễn Phú Trọng
191/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010” Thủ tướng chính phủ 29/07/2005 Phạm Gia Khiêm

Tin hoạt động Tin hoạt động

Sự kiện nội bộ Sự kiện nội bộ

Bản tin công nghệ Bản tin công nghệ

Kho tri thức Kho tri thức