Văn Bản Quy Phạm Văn Bản Quy Phạm

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
47/2016/TT-BTTTT Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2017
Số: 49/2017/NĐ-CP Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Chính phủ 24/04/2017
03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Bộ Thông tin và Truyền thông 24/04/2017 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" Bộ Thông tin và Truyền thông 04/04/2017 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
01/2017/TT-BTTTT Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Bộ Thông tin và Truyền thông 16/02/2017 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2378/QĐ-BTTTT Quyết định số 2378QĐ-BTTTT công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 30/12/2016
34/CT-TTg Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Chính phủ 26/12/2016
166/2016/NĐ-CP Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ 24/12/2016
2504/QĐ-TTg Quyết định số 2504/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông 23/12/2016
108/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Chính phủ 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin Chính phủ 06/04/2016 Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội
10/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" Bộ Thông tin và Truyền thông 01/04/2016 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
86/2015/QH13 Luật An toàn thông tin mạng Chính phủ 19/11/2015 Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
11/2015/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp Cục Tin học hóa 05/05/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
6/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Cục Tin học hóa 23/03/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
80/2014/QĐ-TTg Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cục Tin học hóa 30/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
25/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương Bộ Thông tin và Truyền thông 30/12/2014 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
3788/BTTTT-THH Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2014 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
20/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước Cục Tin học hóa 05/12/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
2803/BTTTT-THH Văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 01/10/2014 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
22/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cục Tin học hóa 23/12/2013 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
1951/BTTTT-ƯDCNTT Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN Bộ Thông tin và Truyền thông 04/07/2013 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
1276/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Thông tin và Truyền thông 06/05/2013 Thừa lệnh Bộ trưởng, Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
06/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 07/03/2013 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
512/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 20/02/2013 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015. Cục Tin học hóa 26/12/2012 TTr Trần Đức Lai, Cao Viết Sinh, Nguyễn Thị Minh
3601/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông 25/12/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
2352/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT. Bộ Thông tin và Truyền thông 05/09/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
2013/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN Bộ Thông tin và Truyền thông 02/08/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
1729/BTTTT-ƯDCNTT Về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông 05/07/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Tin hoạt động Tin hoạt động

Sự kiện nội bộ Sự kiện nội bộ

Bản tin công nghệ Bản tin công nghệ

Kho tri thức Kho tri thức