Văn Bản Quy Phạm Văn Bản Quy Phạm

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2188/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Thông tin và Truyền thông và hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng chính phủ 24/12/2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
222/2009/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử Bộ Tài chính 25/11/2009 Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
28/2009/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 14/09/2009 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
26/2009/TT-BTTTT Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 31/07/2009 Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
25/2009/TT-BTTTT Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 24/07/2009 TT. Trần Đức La
24/2009/TT-BTTTT Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các hoạt động thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 23/07/2009 TT. Trần Đức Lai
48/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 Thủ tướng chính phủ 31/03/2009 Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân
43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 26/05/2008 Trần Đức Lai và Phạm Sỹ Danh
343/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin Thủ tướng chính phủ 02/04/2008 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
506/QĐ-BTTTT Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Điều hành Triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 31/03/2008 BT Lê Doãn Hợp
08/2007/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 24/12/2007 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng
20/2007/QĐ-BBCVT Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số Bộ Bưu chính - Viễn thông 19/06/2007 Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá
35/2007/NĐ-CP Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng Thủ tướng chính phủ 08/03/2007 TTCP Nguyễn Tấn Dũng
67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. Quốc hội 12/07/2006 Nguyễn Phú Trọng
191/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010” Thủ tướng chính phủ 29/07/2005 Phạm Gia Khiêm
08/2005/QĐ-BBCVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT Bộ Bưu chính - Viễn thông 25/04/2005 Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá
13/2002/L/CTN Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh quy định về Bưu chính, Viễn thông. Chủ tịch nước 07/06/2002 Trần Đức Lương
43/2002/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông Quốc hội 25/05/2002 Nguyễn Văn An
38/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quốc hội 28/08/2001 Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc hội
58-CT/TW Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Bộ Thông tin và Truyền thông 17/10/2000 Phạm Thế Duyệt

Tin hoạt động Tin hoạt động

Sự kiện nội bộ Sự kiện nội bộ

Bản tin công nghệ Bản tin công nghệ

Kho tri thức Kho tri thức