Văn Bản Quy Phạm Văn Bản Quy Phạm

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
23/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định v/v quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 11/08/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
19/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 01/07/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
43/2011/NĐ-CP Nghị định quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Thủ tướng chính phủ 13/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
897/CT-TTg Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Chính phủ 10/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
521/QĐ-BTTTT Về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” Bộ Thông tin và Truyền thông 15/04/2011 Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp
08/2011/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ Thông tin và Truyền thông 31/03/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
32/2011/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Bộ Tài chính 14/03/2011 Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
06/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 28/02/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
03/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 04/01/2011 Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
02/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 04/01/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
02/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 04/01/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
01/2011/TT-BTTTT Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 04/01/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
28/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 13/12/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
25/2010/TT-BTTTT Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 15/11/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
23/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 15/10/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
21/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án Bộ Thông tin và Truyền thông 08/09/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
14/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 197/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Bộ Thông tin và Truyền thông 29/06/2010 Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn
12/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 18/05/2010 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
06/2010/TT-BTTTT Thông tư Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 11/02/2010 Thứ trưởng Lê Nam Thắng
63/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020 Thủ tướng chính phủ 13/01/2010 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Tin hoạt động Tin hoạt động

Sự kiện nội bộ Sự kiện nội bộ

Bản tin công nghệ Bản tin công nghệ

Kho tri thức Kho tri thức