Văn Bản Quy Phạm Văn Bản Quy Phạm

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
22/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cục Tin học hóa 23/12/2013 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
1951/BTTTT-ƯDCNTT Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN Bộ Thông tin và Truyền thông 04/07/2013 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
1276/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Thông tin và Truyền thông 06/05/2013 Thừa lệnh Bộ trưởng, Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
06/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông 07/03/2013 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
512/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 20/02/2013 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015. Cục Tin học hóa 26/12/2012 TTr Trần Đức Lai, Cao Viết Sinh, Nguyễn Thị Minh
3601/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông 25/12/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
2352/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT. Bộ Thông tin và Truyền thông 05/09/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
2013/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN Bộ Thông tin và Truyền thông 02/08/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
1729/BTTTT-ƯDCNTT Về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông 05/07/2012 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
896/QĐ-BTTTT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 28/05/2012 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
15/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thủ tướng chính phủ 22/05/2012 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
310/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 10/02/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
282/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể Bộ Thông tin và Truyền thông 07/02/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
270 /BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh Bộ Thông tin và Truyền thông 06/02/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
269/BTTTT-ƯDCNTT Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 06/02/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
125/BTTTT-ƯDCNTT Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 13/01/2012 Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc
27/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông 04/10/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
1601/QĐ-BTTTT Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 03/10/2011 Thứ trưởng Trần Đức Lai
24/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 20/09/2011 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Tin hoạt động Tin hoạt động

Sự kiện nội bộ Sự kiện nội bộ

Bản tin công nghệ Bản tin công nghệ

Kho tri thức Kho tri thức