Ve chung toi
Danh cho khach hang
Cai tien quy trinh nghiep vu
Phat trien pm theo y/c

Tuyển dụng Tuyển dụng

  • 07 21
    Tham gia phát triển các dự án của công ty liên quan đến doanh nghiệp hoặc cơ quan chính quyền; Tham gia phát triển phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở OpenCPS (phần mềm mã nguồn mở sử...
  • 01 05
    Tham gia phát triển các dự án của công ty liên quan đến doanh nghiệp hoặc cơ quan chính quyền. Tham gia phát triển phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở OpenCPS (phần mềm mã nguồn mở sử...
  • 01 05
    Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng. Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được. Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả,...