TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Cộng đồng OpenCPS nghiên cứu dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 29/03/2017 | 15:05

Vừa qua Cục Tin học hoá – Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bản dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Cục Tin học hoá tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong tháng 03/2017.

Vừa qua Cục Tin học hoá – Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bản dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Cục Tin học hoá tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong tháng 03/2017.

Theo đánh giá của Cộng đồng Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS bản dự thảo thông tư đưa ra rất rõ các thuật ngữ, quy định, hướng dẫn cần thiết đối với một hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trên tinh thần tiếp thu, Ban Kỹ Thuật và Core Team của Cộng đồng OpenCPS đã tiến hành phân tích các nội dung của thông tư, đánh giá và so so sánh với Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS kiểm tra khả năng đáp ứng và lập kế hoạch hoàn thiện các vấn đề còn thiếu như: đánh giá sự hài lòng (ở mức chuyên sâu) của người sử dụng, khả năng truy cập từ thiết bị di động, khả năng hỗ trợ người khuyết tật.

Dự thảo Thông tư được tổ chức thành các Chương, Điều như sau:

 • Chương 1. Quy định chung
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Giải thích từ ngữ
  • Điều 4. Nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến
 • Chương 2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
  • Điều 5. Điều kiện để đạt được các mức độ của dịch vụ công trực tuyến
  • Điều 6. Quy định về công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến
  • Điều 7. Quy định về hồ sơ điện tử
  • Điều 8. Quy định về biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form)
  • Điều 9. Quy định về trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
  • Điều 10. Quy định về xác thực người sử dụng trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
  • Điều 11. Quy định về chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
  • Điều 12. Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với dịch vụ công trực tuyến
  • Điều 13. Công bố, công nhận mức độ của dịch vụ công trực tuyến
 • Chương 3. Bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện
  • Điều 14. Quy định chung khi thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến
  • Điều 15. Giao diện, bố cục của cổng thông tin điện tử
  • Điều 16. Hỗ trợ truy cập cho thiết bị di động
  • Điều 17. Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin
 • Chương 4. Bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử
  • Điều 18. Bảo đảm tính cập nhật và hoạt động liên tục
  • Điều 19. Sử dụng Giao thức truyền siêu văn bản an toàn HTTPS
  • Điều 20. Bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu
  • Điều 21. Kiểm tra, đánh giá
  • Điều 22. Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của cổng thông tin điện tử
 • Chương 5. Tổ chức thực hiện
  • Điều 23. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
  • Điều 24. Hiệu lực thi hành

Tải về Bản dự thảo Thông tư tại đây.