KHO TRI THỨC KHO TRI THỨC

Các thuật ngữ sử dụng về Dịch vụ công
Ngày đăng 29/03/2017 | 13:49

Các thuật ngữ sử dụng về Dịch vụ công

1. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

3. Trang chủ (home page): là trang thông tin đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở cổng thông tin điện tử theo địa chỉ cổng thông tin điện tử mà cơ quan, tổ chức đã đăng ký và được cấp.

4. Người sử dụng: là người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia khai thác, sử dụng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

5. Trình tự thực hiện: là thứ tự các bước tiến hành của tổ chức, cá nhân và cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho tổ chức, cá nhân.

6. Hồ sơ: là những loại giấy tờ mà tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho tổ chức, cá nhân.

7. Biểu mẫu điện tử không tương tác: là phiên bản biểu mẫu của một thủ tục hành chính (mẫu đơn, mẫu tờ khai,...) được định dạng và lưu trữ dưới dạng tập tin điện tử để tải về và điền thông tin.

8. Biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form): là biểu mẫu hồ sơ của dịch vụ công được thể hiện dưới dạng ứng dụng máy tính (thông thường dưới dạng ứng dụng trên Web) để người sử dụng cung cấp, trao đổi dữ liệu với ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Biểu mẫu điện tử tương tác thực hiện việc thu thập dữ liệu theo yêu cầu của dịch vụ công dưới một định dạng thống nhất (ví dụ là XML) cho cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các dữ liệu này được quản lý trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

9. Hồ sơ điện tử: là hồ sơ bao gồm các thông tin gắn với 1 đối tượng cụ thể khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến bao gồm các tập tin điện tử (được tạo ra bằng cách số hóa hồ sơ giấy bằng soạn thảo, quét, chụp ảnh), và thông tin được nhập qua biểu mẫu điện tử tương tác.

10. Xác thực điện tử (xác thực người sử dụng): là quy trình thiết lập sự tin tưởng đối với danh tính người sử dụng hiện diện điện tử trước một hệ thống thông tin.

11. Thiết bị di động cầm tay: là thuật ngữ chung cho các thiết bị và ứng dụng không dây dễ dàng mang theo và sử dụng trong nhiều môi trường, bao gồm cả sử dụng ngoài trời. Các thiết bị bao gồm từ các thiết bị nhỏ (ví dụ như điện thoại tính năng, điện thoại thông minh) đến các thiết bị lớn hơn như máy tính bảng.

12. Một điểm truy cập: là cổng thông tin điện tử của một cơ quan trong đó cung cấp, tích hợp đầy đủ tất cả các thông tin, dịch vụ của cơ quan và của các đơn vị thuộc trực thuộc để bảo đảm người sử dụng qua đây có thể tìm thấy, khai thác và sử dụng được tất cả thông tin, dịch vụ của toàn cơ quan mà không phải vào từng đơn vị riêng.